Memo De vereniging

Auteur mr F.C. Kollen, 222 blz.
Uitgeverij Kluwer. ISBN 90-268-2826-8.

Inhoudsopgave
1. De vereniging
2. De leden
3. Regels in de vereniging
4. Het opleggen van straffen
5. De organisatie
6. Het bestuur
7. De algemene vergadering
8. De afdeling
9. Het nemen van besluiten
10. FinanciŽn
11. Fusie en splitsing
12. Het einde van de vereniging
13. Het Handelsregister
14. Geschillen en conflicten (mediation)
Bijlagen

1. De vereniging
1.1 Typen vereniging
1.2 Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
1.3 Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
1.4 Wettelijke regeling
1.5 Het ontstaan van de vereniging
1.6 Duur
1.7 Rechtspersoon en vermogen
1.8 Naam
1.9 Woonplaats/zetel
1.10 Doel
1.10.1 Doeloverschrijding
1.10.2 Verboden activiteiten
Terug naar inhoudsopgave

2. De leden
2.1 Wie kunnen lid zijn?
2.2 Toelating van leden
2.3 Wie zijn lid?
2.4 Volwaardig lid
2.5 Persoonlijk lidmaatschap
2.6 Registratie van leden
2.7 Omgangsvormen
2.8 Rechten van de leden
2.8.1 Rechten van leden tegenover derden
2.9 Verplichtingen van de leden
2.9.1 Verplichtingen van leden tegenover derden
2.10 Het einde van het lidmaatschap
2.10.1 Opzegging
2.10.2 Opzegging door de vereniging
2.10.3 Opzegging door het lid
2.10.4 Fusie of splitsing
2.11 Aansprakelijkheid
2.11.1 Aansprakelijkheid leden voor de vereniging
2.11.2 Aansprakelijkheid vereniging tegenover een lid
Terug naar inhoudsopgave

3. Regels in de vereniging
3.1 Welke regels?
3.2 Wettelijke bepalingen
3.2.1 Verenigingsrechtelijke bepalingen
3.3 De statuten
3.3.1 Vaststelling van de statuten bij oprichting
3.3.2 Statutenwijziging
3.3.3 Wie is bevoegd de statuten te wijzigen?
3.3.4 Procedure bij wijziging van statuten
3.3.5 Wie is bevoegd de notariČle akte te doen opmaken ?
3.3.6 Tijdstip van inwerkingtreding statuten(wijziging)
3.3.7 Deponering statuten
3.4 Reglementen
3.4.1 Wettelijke regeling
3.4.2 Wat wel en wat niet reglementeren?
3.4.3 Vaststelling en wijziging van reglementen
3.4.4 Het afdelingsreglement
3.5 Handelen in strijd met de statuten en reglementen
3.5.1 Handelwijze bestuur of algemene vergadering
3.5.2 Handelwijze lid
3.5.3 Uitzondering op de regel
3.6 Gewoonten in de vereniging
3.7 Interpretatiegeschillen
Terug naar inhoudsopgave

4. Het opleggen van straffen
4.1 Gebods- en verbodsbepalingen
4.2 Omgangsregels
4.3 Het opleggen van een straf
4.3.1 Wanneer kan een straf worden opgelegd?
4.3.2 Wie kan een straf opleggen?
4.3.3 Bestraffing door tuchtcommissie en commissie van beroep
4.3.4 Beroep
4.4 Een tuchtreglement
4.5 Straffen
4.5.1 Sanctiepakket
4.5.2 Schorsing
4.5.3 Welke straf is redelijk ?
4.5.4 Samenloop van straffen
4.5.5 Tuchtrecht en strafrecht
4.6 Ontzetting (royement)
4.6.1 Wanneer ontzetting?
4.6.2 Wie ontzet?
4.6.3 Procedure tot ontzetting
4.6.4 Ingangsdatum en schorsing
4.6.5 Beroep tegen de ontzetting
4.6.6 Ontzetting of opzegging
4.7 Rechterlijke toetsing
Terug naar inhoudsopgave

5. De organisatie
5.1 Organisatie
5.1.1 Inrichting van de vereniging
5.1.2 Organisatievorm van de vereniging
5.2 Orgaan van de vereniging
5.2.1 Andere organen van de vereniging
5.2.2 Besluiten van organen
5.3 Raad van commissarissen
5.3.1 Bestuurslid-commissaris
5.3.2 Plichten van de commissarissen
5.3.3 Taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen
5.3.4 Tegenstrijdig belang
5.3.5 Aansprakelijkheid leden raad van commissarissen
5.4 Commissies, werkgroepen e.d.
5.5 Vrijwilligers
5.6 Werknemers
5.6.1 Werknemer/bestuurslid
5.7 De ondernemingsraad
Terug naar inhoudsopgave

6. Het bestuur
6.1 Welk bestuur?
6.2 Besturen
6.2.1 Wettelijke regeling bestuursbevoegdheid
6.2.2 Taakverdeling bestuursleden
6.2.3 Voorzitter en secretaris
6.2.4 Tegenstrijdig belang
6.3. Verplichtingen van het bestuur
6.4 Samenstelling bestuur
6.4.1 Bestuursleden-natuurlijke personen
6.4.2 Bestuursleden-rechtspersonen
6.4.3 Plaatsvervangende bestuursleden
6.4.4 Kwaliteitszetels
6.4.5 Bestuurslid-werknemer
6.5 Kandidaatstelling bestuursleden
6.5.1 Kandidaatstelling door algemene vergadering
6.5.2 Kandidaatstelling door afdelingen
6.5.3 Kandidaatstelling door leden buiten algemene vergadering om
6.5.4 Vrije verkiezing
6.5.5 Bindende voordracht
6.6 Benoeming bestuursleden
6.6.1 Benoeming uit de leden
6.6.2 Benoeming door de leden
6.6.3 Rooster van aftreden
6.6.4 Herbenoeming
6.7 Vertegenwoordiging van de vereniging
6.7.1 Vertegenwoordiging door het bestuur
6.7.2 Vertegenwoordiging door bestuursleden
6.7.3 Vertegenwoordiging door niet-bestuursleden
6.7.4 Registratie vertegenwoordigingsbevoegdheid
6.8 Aansprakelijkheid bestuursleden
6.8.1 Bestuursleden van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
6.8.2 Aansprakelijkheid en onbehoorlijke taakvervulling
6.8.3 Aansprakelijkheid en dācharge
6.8.4 Aansprakelijkheid voor inschrijving Verenigingenregister
6.8.5 Aansprakelijkheid bij faillissement
6.8.6 Aansprakelijkheid bij onrechtmatige daad
6.8.7 Aansprakelijkheid in het kader van de anti-misbruikwetgeving
6.9 Schorsing bestuursleden
6.10 BeŽindiging bestuurslidmaatschap
6.11 Aftreden bestuur
Terug naar inhoudsopgave

7. De algemene vergadering
7.1 Het begrip en de benaming algemene vergadering
7.2 Bevoegdheden algemene vergadering
7.3 Orgaan
7.4 Samenstelling algemene vergadering
7.5 De ledenraad
7.5.1 Het aantal afgevaardigden
7.5.2 Verkiezing afgevaardigden
7.5.3 Duur benoeming afgevaardigden
7.5.4 Het aantal stemmen
7.5.5 Mandaat van de afgevaardigden
7.6 Het bijeenroepen van de algemene vergadering
7.6.1 Bijeenroeping door het bestuur
7.6.2 Bijeenroeping door de leden
7.6.3 Bijeenroepen bij het negeren van het verzoek
7.6.4 De afdelingsvergadering
7.7 De bijeenkomst van de algemene vergadering
7.7.1 Toegang
7.7.2 Toegang geschorste leden
7.7.3 Toegang niet-leden
7.7.4 Besloten vergadering
7.8 Bestuurlijke bevoegdheden en taken
7.8.1 De leiding van de vergadering
7.8.2 Genomen besluiten
7.8.3 Notuleren
7.9 De agenda
7.9.1 Later ingekomen voorstellen
7.9.2 Amendementen
7.9.3 Moties
7.9.4 Voorstel van orde
7.9.5 Stemverklaring
7.10 Besluitvorming
7.10.1 Stemgerechtigde leden
7.10.2 Vergaderquorum
7.10.3 De algemene vergadering niet in vergadering bijeen
7.11 Referendum
Terug naar inhoudsopgave

8. De afdeling
8.1 De afdeling in de wet
8.2 De afdeling in de vereniging
8.2.1 Rechtspersoonlijkheid
8.2.2 Afdelingen zonder rechtspersoonlijkheid
8.2.3 Afdelingen met rechtspersoonlijkheid
8.3 Typen afdelingen
8.4 De afdeling als orgaan
8.5 Afdeling en lidmaatschap
8.6 Het instellen en opheffen van afdelingen
8.6.1 Opheffing afdeling met rechtspersoonlijkheid
8.6.2 Afscheiding afdeling zonder rechtspersoonlijkheid
8.7 Het afdelingsreglement
8.8 De financiŽn van de afdeling
Terug naar inhoudsopgave

9. Het nemen van besluiten
9.1 Besluiten
9.1.1 Wie kunnen besluiten nemen?
9.1.2 Waar kunnen besluiten worden genomen?
9.1.3 Welke besluiten?
9.1.4 Referendum
9.2 Stemrecht
9.2.1 Wie hebben stemrecht?
9.2.2 Wie hebben geen stemrecht?
9.2.3 Stemrecht van minderjarigen
9.2.4 Stemmen bij volmacht
9.2.5 Welke stemmen zijn nietig?
9.3 Het stemmen
9.3.1 Het in stemming brengen
9.3.2 De wijze van stemmen
9.3.3 Wie bepaalt de uitslag van de stemming?
9.3.4 Quorumeis bij stemmen
9.4 Meerderheid
9.4.1 Gewone meerderheid
9.4.2 Verstrekte meerderheid
9.4.3 Algemene stemmen
9.5 De nietigheid van een besluit
9.5.1 Wanneer is een besluit nietig?
9.5.2 De gevolgen van een nietig besluit
9.5.3 Bekrachtiging van een nietig besluit
9.5.4 Procederen over nietig besluit
9.5.5 Het bindend karakter van een rechterlijke uitspraak
9.6 De vernietiging van een besluit
9.6.1 Wanneer is een besluit vernietigbaar?
9.6.2 De gevolgen van een vernietigbaar besluit
9.6.3 Het herstel van een vernietigbaar besluit
9.6.4 Procederen over een vernietigbaar besluit
9.6.4.1 Vernietiging op verzoek van de vereniging
9.6.4.2 Vernietiging op verzoek van een bestuurslid
9.6.4.3 Vernietiging op verzoek van een belanghebbende
9.6.5 Het bindend karakter van een rechterlijke uitspraak
Terug naar inhoudsopgave

10. FinanciŽn
10.1 Boekjaar
10.2 Contributie
10.3 Administratie
10.3.1 Boekhouding
10.3.2 Computermatige boekhouding
10.3.3 Het bewaren van de administratie
10.3.4 Het bewaren van de administratie na ontbinding van de vereniging
10.3.5 Strafbare feit
10.3.6 Afgifte van boekhouding en andere bescheiden
10.4 Begroting
10.5 FinanciŽle verantwoording door het bestuur
10.5.1 Het jaarverslag
10.5.2 Het financieel verslag
10.5.2.1 Ondertekening van de jaarstukken
10.5.2.2 Procedure tot het verkrijgen van een financieel verslag
10.6 Controle van de jaarstukken
10.6.1 Benoeming leden kascommissie
10.6.2 Bijstand van deskundigen
10.7 Dācharge van de bestuursleden
10.8 Winst
Terug naar inhoudsopgave

11. Fusie en splitsing
11.1 Fusie van verenigingen
11.1.1 De fusie
11.1.2 Fusievormen
11.1.3 Procedure
11.1.4 Besluitvorming door algemene vergadering
11.1.5 Volgtijdige besluitvorming
11.2 Vermogensrechtelijke fusie
11.2.1 Constructie
11.2.2 Lidmaatschap
11.2.3 Vermogen
11.2.4 Schuldeisers
11.2.5 Overeenkomsten
11.3 De juridische fusie
11.3.1 Wettelijke regeling
11.3.2 Dezelfde rechtspersoon
11.3.3 Constructie
11.3.4 Vermogen
11.3.5 Lidmaatschap
11.3.6 Fusievoorstel
11.3.7 Toelichting bij fusievoorstel
11.3.8 De jaarrekening
11.3.9 Deponering bij het Handelsregister
11.3.10 Schuldeisers
11.3.11 Finalisering juridische fusie
11.3.12 Vernietiging van de juridische fusie
11.4 De splitsing van een vereniging
11.4.1 De splitsing als instrument
11.4.2 Zuivere splitsing
11.4.3 Afsplitsing
11.4.4 Voorwaarden splitsing
11.4.5 Het vermogen bij splitsing
11.4.6 Lidmaatschap bij splitsing
11.5 Procedure bij splitsing
11.5.1 Voorstel tot splitsing
11.5.2 Taken van het bestuur
11.6 De wederpartij van een splitsende vereniging
11.6.1 Verzet
11.7 Finalisering splitsing
11.8 Vernietiging van de splitsing
Terug naar inhoudsopgave

12. Het einde van de vereniging
12.1 Omzetting
12.1.1 Procedure bij omzetting
12.1.2 Rechterlijke machtiging
12.1.3 BeŽindiging lidmaatschap bij omzetting
12.2 Ontbinding van de vereniging
12.2.1 Ontbinding door een besluit van de algemene vergadering
12.2.2 Ontbinding door een bepaalde gebeurtenis
12.2.3 Ontbinding in geval van faillissement
12.2.4 Ontbinding door het geheel ontbreken van leden
12.2.5 Ontbinding door de Kamer van Koophandel
12.2.6 Andere redenen tot ontbinding
12.3 Onderbewindstelling na ontbinding
12.3.1 De bewindvoerder en de organen
12.4. Vereffening
12.4.1 Wanneer vereffening?
12.4.2 Wie vereffent?
12.4.3 Bestuursleden-vereffenaars
12.4.4 Door rechtbank benoemde vereffenaars
12.4.5 Taken vereffenaar
12.4.6 Activiteiten tijdens de vereffening
12.4.7 Faillissement tijdens de vereffening
12.4.8 Overschot/batig saldo
12.4.9 Rekening en verantwoording vereffenaar
12.4.10 Verzet
12.4.11 Het einde van de vereffening en een mogelijke heropening
12.4.12 Inschrijving in het Handelsregister
12.5 Bewaarplicht nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan
12.5.1 Wat moet bewaard worden ?
12.5.2 Wie moet bewaren
12.5.3 Verplichtingen van de bewaarder
12.6 Sursťance en faillissement
12.6.1 Sursťance van betaling
12.6.2 Faillissement
12.6.3 De curator
Terug naar inhoudsopgave

13. Het Handelsregister
13.1 Verenigingenregister
13.1.1 Openbaar register
13.1.2 Kosten inschrijving
13.1.3 Incasso door Kamer van Koophandel
13.1.4 Kosten uittreksels en afschriften
13.2 Inschrijving van de vereniging
13.2.1 Waar wordt ingeschreven?
13.2.2 Inschrijving vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
13.2.3 Inschrijving vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid
13.2.4 Overige inschrijvingen
13.2.5 Formulieren
13.2.6 Wie schrijft in?
13.2.7 Wat wordt ingeschreven?
13.2.8 Beoordeling opgave door Kamer van Koophandel
13.2.9 Beoordeling inschrijving door derden
13.2.10 Vermelding inschrijvingsnummer
13.3 Te deponeren stukken
13.3.1 Deponeren statuten(wijziging)
13.3.2 Deponeren overige stukken
13.4 Het belang van een opgave of een depot
13.4.1 Bescherming van de vereniging
13.4.2 Bescherming van derden
Terug naar inhoudsopgave

14. Geschillen en conflicten (mediation)
14.1 Gerechtelijke procedures
14.1.1 Verenigingsrechtelijke procedures
14.1.2 Bevoegde rechtbank
14.1.3 Vertegenwoordiging door het bestuur
14.1.4 Vernietiging van een besluit
14.1.5 Wijziging handelsregister
14.2 Mediation
14.2.1 Mediation
14.2.2 Kenmerken mediation
14.2.3 Overeenkomsten
14.2.4 De mediator
14.2.5 Conflicten in de vereniging
14.2.6 Mediation en geschillenbeslechting
Terug naar inhoudsopgave

Bijlagen:
- wettekst (art. 2:1 t/m 2:52, 2:308 t/m 2:323, 2:334a t/m 2:334u en 2:344 t/m 2:359)
- adressen Kamer van Koophandels
- NMI-Mediationreglement
Terug naar inhoudsopgave